Έλεγχος Ποιότητας

Όλες οι κατασκευές των προϊόντων, οι τεχνικές μελέτες καθώς και οι εγκαταστάσεις στην έδρα των πελατών για την ΨΥΚΤΙΚΗ – ΘΕΡΜΙΚΗ είναι εναρμονισμένες με το πρότυπο ελέγχου διασφάλισης ποιότητας ΕΝ ISO 9001:2015.

Για την ΨΥΚΤΙΚΗ – ΘΕΡΜΙΚΗ η ποιότητα και η πιστότητα αποτελούν κύρια χαρακτηριστικά της εταιρείας. Σήμερα είναι σε θέση να προσφέρει στους συνεργάτες της ολοκληρωμένες λύσεις κορυφαίας ποιότητας. Επιλέγει πρώτες ύλες αρίστης ποιότητας ενώ διεξάγει διαρκώς σταδιακούς ποιοτικούς ελέγχους σε όλες τις φάσεις της παραγωγής.

Με βάση τις πιο ποιοτικές πιστοποιήσεις διεθνών προδιαγραφών τον υπερσύγχρονο τεχνικό εξοπλισμό και την αξιοποίηση της γνώσης και της εμπειρίας της είναι σε θέση να παρέχει εγγυημένα εγγράφως τις πιο ποιοτικές και καινοτόμες λύσεις.

Εταιρικοί άξονες ποιότητας:

 • Αρίστη ποιότητα πρώτων υλών
 • Αξιόπιστος σχεδιασμός προϊόντων
 • Πιστοποιημένη κατά ISO 9001:2015 παραγωγική διαδικασία
 • Μόνιμες διαδικασίες ποιοτικού ελέγχου
 • Τυποποίηση υψηλών προδιαγραφών
 • Πιστοποιημένη εγκατάσταση
 • Πιστοποιητικό στεγανότητας αεραγωγών

Η καθετοποίηση της παραγωγικής διαδικασίας μας δίνει το προνόμιο να γνωρίζουμε κάθε πτυχή της παραγωγής και να κάνουμε βελτιώσεις όπου κρίνουμε ότι χρειάζεται. Επιπλέον, με τον τρόπο αυτό, αποτρέπουμε πιθανά προβλήματα εφόσον είμαστε σε θέση να ελέγχουμε κάθε υλικό και κάθε κατασκευή από την αρχή της διαδικασίας μέχρι την τελική παράδοση του προϊόντος. Έτσι, διασφαλίζουμε την εγγυημένη ποιότητα προς τους πελάτες μας.

Δείτε το πιστοποιητικό συστήματος διαχείρισης EN ISO 9001: 2015
Δείτε το πιστοποιητικό στεγανότητας Luka  

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ, ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

Δομή και Τρόπος Χρήσης Εγχειριδίου Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας

Το Εγχειρίδιο Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας (παρόν έγγραφο) της εταιρείας   ΨΥΚΤΙΚΗ ΘΕΡΜΙΚΗ  συντάχθηκε, καθιερώθηκε και διατηρείται με σκοπό να περιγράψει το αντικείμενο του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2015, καθώς και τις διεργασίες και τις αλληλεπιδράσεις τους. Εφόσον απαιτείται, στο παρόν έγγραφο γίνεται παραπομπή / αναφορά σε σχετική τεκμηρίωση που έχει καθιερωθεί για το  Σύστημα Διαχείρισης.

Στα κεφάλαια 4 έως 10 του παρόντος, αναλύονται συνοπτικά τα στοιχεία του Συστήματος Διαχείρισης, τα οποία σχεδιάστηκαν και εφαρμόζονται για την ικανοποίηση τoυ Διεθνούς Προτύπου ISO 9001:2015 .

Στο τέλος του παρόντος Εγχειριδίου, επισυνάπτεται η Πολιτική Ποιότητας (Παράρτ. Ι), κατάλογος των Γενικών Διαδικασιών (Παράρτ. ΙΙ), το Διάγραμμα αλληλεπίδρασης των διεργασιών του ΣΔΠ (Παράρτ. ΙΙΙ),και  η Λίστα Ενδιαφερομένων Μερών (Παράρτ. ΙV)

Για ευκολία χρήσης, τα στοιχεία του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας αναλύονται ακολουθώντας την παραγραφοποίηση των Προτύπων. Οι παράγραφοι που αναπτύσσονται φέρουν τον ίδιο τίτλο (και αρίθμηση) με την αντίστοιχη απαίτηση των Προτύπου για το στοιχείο που περιγράφεται στην παράγραφο.

Η τήρηση των αναφερόμενων στο παρόν Εγχειρίδιο είναι υποχρεωτική για το σύνολο των εργαζομένων, ανεξάρτητα από το ιεραρχικό επίπεδο, ή τη θέση εργασίας τους.

 • Αντικείμενο του Εγχειριδίου Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας

Το παρόν Εγχειρίδιο, έχει συνταχθεί σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ISO 9001:2015, ώστε να:

 • περιγράφει το αντικείμενο του Συστήματος Διαχείρισης της εταιρείας  ΨΥΚΤΙΚΗ ΘΕΡΜΙΚΗ  .
 • καθορίζει την Πολιτική Ποιότητας της εταιρείας  ΨΥΚΤΙΚΗ ΘΕΡΜΙΚΗ  και  περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο αυτές υλοποιούνται
 • περιγράφει τις διεργασίες της εταιρείας  ΨΥΚΤΙΚΗ ΘΕΡΜΙΚΗ  καθώς και τις μεταξύ τους αλληλεπιδράσεις
 • αποτυπώνει τον τρόπο με τον οποίο καλύπτονται οι απαιτήσεις του Προτύπου ISO 9001:2015.
 • παρουσιάζει την τεκμηρίωση που καθιερώνεται για την εφαρμογή και διατήρηση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας.

Σχηματική απεικόνιση των απαιτήσεων του EN ISO 9001:2015