Οργανόγραμμα

Η Διοίκηση, εξασφαλίζει ότι οι ευθύνες και οι αρμοδιότητες καθορίζονται και γνωστοποιούνται μέσα στην εταιρεία. Οι θέσεις είναι κατάλληλα διαρθρωμένες, έτσι ώστε να καλύπτουν επαρκώς όλες τις δραστηριότητες της εταιρείας. Κατά συνέπεια όλοι οι ρόλοι και οι αρμοδιότητες συγκεντρώνονται στα εμπλεκόμενα άτομα.