Εταιρική Κοινωνική Eυθύνη

Η εταιρική κοινωνική ευθύνη για τη ΨΥΚΤΙΚΗ–ΘΕΡΜΙΚΗ, αποτελεί βασική παράμετρο τόσο της επιχειρηματικής της δραστηριότητας, όσο και του διοικητικού της μοντέλου. Κάθε στιγμή προσπαθεί να προσφέρει στο κοινωνικό σύνολο τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της με στόχο τον κύριο άξονα το σεβασμό στον άνθρωπο.

Μια από τις θεμελιώδεις αξίες και από τις σημαντικότερες αρχές λειτουργίας της εταιρείας σε όλη τη διάρκεια της ιστορικής της διαδρομής, αποτελεί η συνεισφορά στην πρόοδο και στην ευημερία της ελληνικής κοινωνίας. Αποτέλεσμα της υιοθέτησης αυτών των αρχών είναι η ανάπτυξη μιας εταιρικής κουλτούρας από την οποία απορρέει η πρόθεση της εταιρείας να λειτουργεί με υπευθυνότητα σε όλους τους τομείς που αποτελούν σημαντικούς άξονες αειφόρου ανάπτυξης. Σύμφωνα με τον ορισμό που αναφέρεται στην Πράσινη Βίβλο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2001), είναι η έννοια σύμφωνα με την οποία οι επιχειρήσεις ενσωματώνουν σε εθελοντική βάση κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς προβληματισμούς στις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες και στις επαφές τους με άλλα ενδιαφερόμενα μέρη, καθώς αντιλαμβάνονται ότι η υπεύθυνη συμπεριφορά οδηγεί στην επιχειρηματική επιτυχία”. (Πηγή: Ελληνικό Δίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη)

Εξωτερική Κοινωνική Ευθύνη

Η Εξωτερική Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη αφορά την επέκταση της ευθύνης της εταιρείας στην τοπική κοινότητα. Στοχεύει σε ένα ευρύ σύνολο ενδιαφερόμενων μερών οι οποίοι είναι όχι μόνο οι εργαζόμενοι και οι μέτοχοι αλλά και οι επιχειρηματικοί εταίροι, οι προμηθευτές της, οι πελάτες, οι δημόσιες αρχές που εκπροσωπούν τις τοπικές κοινότητες ή ασχολούνται με το περιβάλλον.

Εσωτερική Κοινωνική Ευθύνη

Στην ΨΥΚΤΙΚΗ–ΘΕΡΜΙΚΗ, η εσωτερική Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη αφορά κυρίως τους υπαλλήλους καθώς συνδέεται με θέματα όπως, η επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό, η υγεία και η εργασιακή ασφάλεια. Ανοίγουν το δρόμο για την κοινωνική ανάπτυξη και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας.

Ανακύκλωση

Αν η φύση δεν έκανε ανακύκλωση και παρήγαγε σκουπίδια όπως παράγει ο άνθρωπος, δε θα υπήρχε σήμερα ζωή στον πλανήτη. Όλα ξεκινούν από το μυαλό µας. Εάν καταλάβουμε ότι τα σκουπίδια δεν είναι άχρηστα υλικά, αλλά χρήσιμες πρώτες ύλες για τις κατάλληλες βιομηχανίες, τότε θα συνειδητοποιήσουμε πόσο λάθος είναι η κατάληξη αυτών των υλικών στις χωματερές, µε τεράστιο περιβαλλοντικό αλλά και οικονομικό κόστος. Με γνώμονα τα παραπάνω η εταιρία ΨΥΚΤΙΚΗ–ΘΕΡΜΙΚΗ φροντίζει να ανακυκλώνει τα κατάλοιπα της παραγωγικής διαδικασίας.